Bestyrelsens beretning for året 2005.

 

I 2005 er der blevet tilsluttet 19 grunde mere i Frugthaven, bestyrelsen har selv stået for udarbejdelse af projektering og udbudsmateriale. De sidste 12 grunde som Morud Vandværk skal forsyne kommer i foråret 2006. Derudover er den nye udstykning ”Ved Engen” på vej, det medføre bl.a. at vi må omlægge den ledning der går gennem engen.

På generalforsamling i 2004 besluttede vi at bruge op til 150.000 kr. på forbedre adgangsforhold til teknikrum, overvågnings- og alarmanlæg og indvendig istandsættelse af teknikrum. De forbedrede adgangsforhold er lavet til alles, også tilsynets tilfredshed. Efter nøje overvejelser er det besluttet at etablere et overvågnings- og alarmanlæg som er uafhængig af den skyllestyringen, der blev etableret i 2003. Indvendig istandsættelse sker når dette er installeret.

Vandværket bliver årligt inspiceret af Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet der på kommunens vegne føre tilsyn. Den sidste rapport har kun anledning en bemærkning om pakninger på dæksler til rentvandsbeholdere og den indvendige vedligeholdelse af teknikrummet.

Vandet kvalitet bliver løbende kontrolleret af Eurofins efter en prøveplan fastlagt af Kommunen, tidligere anvendte vi Steins Laboratorium, men dettes vandafdeling indgår nu i Eurofins.

Ved rutinemæssige prøver d. 27/5 blev der fundet en til to Coliforme bakterier - ikke at forveksle med fækale coli bakterier. Ved kontrolprøver d. 30/5 og 5/7 blev der ikke fundet nogle og der har da heller ikke på noget tidspunkt været konstateret E. coli. eller Clostridium perfringens i vandet. Kommunens miljøtilsyn ved Miljøcenter Fyn/Trekantområdet har derfor ikke fundet grund til at foretage sig yderligere i denne sag. Miliøcenter Fyn/Trekantsområdet, Kommunen, Embedslægen og Amtet modtager løbende kopi af prøveresultaterne.

I årets løb har der været relativt få reparationer på ledningsnettet på grund af utætheder, Dette er især stikledninger stophaner og anboringer der giver problemer. Der bliver i disse tilfælde etableret målerbrønde og udskiftet anboringer. Alle vore forsyningsledninger er af plast, men desværre har vi konstateret, at der mange steder på stikledninger delvis er anvendt jernledninger og så har vi mange aluminiumsanboringer i vores net og vi må i de kommende år forvente udgifter til at udskifte mange af disse.

Vi har udpumpet 43 565 m3 hvoraf der desværre er et spild på 18 % hvoraf Vandværket skal betale afgift for de 8 % hvilket beløber sig til 17415 kroner. Vi prøver løbende at opspore utætheder. Med det ny overvågningsanlæg, som netop er idriftsat kan vi bedre holde øje ned natforbruget. Hvis dette er for stort, indikere det at der er utætheder.

Der har i 2005 været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi har ikke været på studietur i 2005.

Jørgen Henrik har på Vandværkets vegne deltaget i møderne i KTU's (Kontaktudvalget for vandværker i Søndersø Kommune) og i Vandrådet for ny Bogense kommune.

En ansøgning til Amtet om udvidelse af et svinehold med udspredning af gylle på vort indvindingsopland, har medført at vi har gjort indsigelse, idet vi ønsker skærpet tilsyn med, at tilladelsens krav om efterafgrøder, fosfatfattigt foder m.v. bliver overholdt.

Vi har besluttet at vandværket i 2006 vil sponsere drikkevandsdunke til nogle af skolens klasser.

Vi fik, som omtalt på sidste generalforsamling, pr. 1. april ny regnskabsfører og skiftede samtidig til et nyt og mere tidssvarende regnskabssystem. Nogle problemer der opstod i forbindelse med konvertering til det nye regnskabssystem vil vi komme ind på i forbindelse med aflæggelse af regnskabet.

Vores forsikring har forlangt at regnskabet hvert år gennemgås af en registret revisor. Dette betyder at han foretager den regnskabsmæssig revision og at de generalforsamlingsvalgte revisorer alene skal foretage en kritisk revision, altså om vi har brugt pengene forsvarligt og i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.

 

Tilbage