Bestyrelsens beretning for året 2006.

 

I 2006 blev de sidst 12 grunde i Frugthaven tilsluttet, bestyrelsen har igen selv stået for udarbejdelse af projektering og udbudsmateriale. Derudover er alt etableret i selve udstykningen ”Ved Engen”. Vi mangler dog hovedledningen fra enden af ’Ved Engen’ og op til Søndersøvej.

 I 2005 fik vi forbedret adgangsforholdene til teknikrummet, i begyndelsen af 2006 fik vi installeret overvågnings- og alarmanlæg og senere på året fik vi lavet den indvendige istandsættelse af rummet. Det hele fremtræder nu til alles, også tilsynets tilfredshed.

Vandværket bliver årligt inspiceret af Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet, der på kommunens vegne føre tilsyn. Den sidste rapport har ikke givet anledning til nogen bemærkninger.

Vandet kvalitet bliver løbende kontrolleret af Eurofins efter en prøveplan fastlagt af Kommunen.

Alle seks prøver der er taget i årets løb, viser at vander er af tilfredsstillende kvalitet. Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet, Kommunen, Embedslægen og indtil 1/1 Amtet, modtager løbende kopi af prøveresultaterne.

I årets løb har der været en del reparationer på ledningsnettet på grund af utætheder, Dette er især stikledninger, stophaner og anboringer der giver problemer. Der bliver i disse tilfælde etableret målerbrønde og udskiftet anboringer. Alle vore forsyningsledninger er af plast, men desværre har vi konstateret, at der mange steder på stikledninger delvis er anvendt jernledninger og så har vi mange aluminiumsanboringer i vores net og vi må i de kommende år forvente udgifter til at udskifte mange af disse.

Vi har udpumpet 42 810 m3 hvoraf der desværre er et spild på 14 % hvoraf Vandværket skal betale afgift for de 4 % hvilket beløber sig til 8.245 kroner.

Det er de mindre utætheder, der er vanskeligst at finde, men i løbet af foråret og sommeren blev der heldigvis opdaget en del.

Via vort nye overvågningsanlæg har vi kunnet konstatere, at det laveste forbrug i løbet af nætterne i sidste halvår har været på et acceptabelt niveau.  

Af de 14 % tab vi har haft i årets løb, anslår vi at de 9½ % stammer fra 1. halvår og de 4½ % fra 2. halvår.

Vi har haft to store brud i 2006, i marts om dagen på vores 90mm hovedledning i Bakkevej, det var sådan at fortovsfliserne løftede sig, men Morud VVS greb lynhurtigt ind og fik lukket.

Den 20. – 21. december på var der et brud på Dalvej, hvor vi tabte 12 m3 i timen fra kl. 19 til 8 næste morgen. Det var trods alt billiger at lade vandet løbe en at betale nattakst for reparationen.

 

Der har i 2006 været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi har ikke været på studietur i 2006.

Jørgen Henrik har på Vandværkets vegne deltaget i møderne i KTU's (Kontaktudvalget for vandværker i Søndersø Kommune) og i Vandrådet for ny Bogense kommune.

 

Vores forsikring forlanger at regnskabet hvert år gennemgås af en registeret revisor. Dette betyder at han foretager den regnskabsmæssige revision og at de generalforsamlingsvalgte revisorer alene skal foretage en kritisk revision, altså om vi har brugt pengene forsvarligt og i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og regnskabsføreren for et behageligt samarbejde i årets løb.