Bestyrelsens beretning for året 2007.

 

I 2007 blev hovedledningen fra enden af ’Ved Engen’ og op til Søndersøvej genetableret. Den er en del af vor ringledning.

Der har ikke i året været lavet væsentlige forbedringer på vandværket, da det efter de tidligere års forbedringer fremtræder til alles tilfredshed.

Vandværket skulle årligt blive inspiceret af Kommunens tilsyn, dette er ikke sket i 2007. Vi havde dog ikke nogen forventninger til kritiske bemærkninger.

 

Vandet kvalitet bliver løbende kontrolleret af Eurofins efter en prøveplan fastlagt af Kommunen.

Ved rutinemæssige prøver d. 12/11 på ledningsnettet blev der fundet én Coliform bakterie - ikke at forveksle med fækale coli bakterier. Ved samtidig prøve på værket blev der ikke fundet nogen og der har da heller ikke været konstateret E. coli. eller Clostridium perfringens i vandet. Kommunens miljøtilsyn har derfor ikke fundet grund til at foretage sig yderligere i denne sag. Sundhedsstyrelsen, Kommunen og Embedslægen kopi af prøveresultaterne.

Alle øvrige fem prøver der er taget i årets løb, viser at vander er af tilfredsstillende kvalitet.

 

Der har som sædvanlig i årets løb har der været nogle del reparationer på ledningsnettet på grund af utætheder, Dette er især stikledninger, stophaner og anboringer der giver problemer. Der bliver i disse tilfælde altid etableret målerbrønde og udskiftet anboringer. Alle vore forsyningsledninger er af plast, men desværre må vi konstaterer, at der mange steder på stikledninger delvis er anvendt jernledninger og så har vi også mange aluminiumsanboringer i vores net. Vi må i også de kommende år forvente udgifter til disse reparationer.

I år har der allerede været en del reparationer, men det vedrører jo ikke beretningen for 2007.

De fleste acceptere, at de får etableret målerbrønd, men enkelte er utilfredse med, at deres måler skal flyttes ud i målerbrønden. Vi henholder os til regulativet og til den tidligere generalforsamlingsbeslutning hvor det blev bestemt at der ved reparationer af ledningsnet og stophaner etableres målerbrønde.

 

Vi har i 2007 udpumpet 45 115 m3 hvoraf der har været et spild på 8 %. Vandværket skal betale afgift for det spild der er større end 10%, hvilket i tidligere år har kostet os en del penge.

Det er de mindre utætheder, der er vanskeligst at finde. I efteråret og i begyndelsen af 2008 har vi haft firma til at foretage en systematisk lækagesøgning. Det har afsløret flere lækager som nu er repareret og vi kan via vort overvågningsanlæg konstatere, at det laveste forbrug i løbet af natten nu er på et acceptabelt niveau.  

 

Der har i 2007 været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi (- Bent og Jørgen H.) har været på studietur til pumpeproducenten Grundfos.

Jørgen Henrik har på Vandværkets vegne deltaget i møderne i Vandrådet. Vandrådet er kontaktforum for vandværker i Nordfyns Kommune.

Vores forsikring forlanger at regnskabet hvert år gennemgås af en registret revisor. Dette betyder at han foretager den regnskabsmæssige revision og at de generalforsamlingsvalgte revisorer alene skal foretage en kritisk revision, altså om vi har brugt pengene forsvarligt og i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og regnskabsføreren for et behageligt samarbejde i årets løb.