Bestyrelsens beretning for året 2008

 

På vandværket har vi på rentvandssiden investeret i en ny reservepumpe. Den er udskiftet til en hastighedreguleret pumpe med styring. Dermed virker den tillige så som lavlast / nat pumpe, så de to stor pumper kun behøver at køre ved højlast. Investering 35.000 kr.

 

Vandværket skulle årligt eller hvert andet år blive inspiceret af Kommunens tilsyn, dette er ikke sket hverken i 2007 og 2008. Vi har dog ikke nogen forventninger om kritiske bemærkninger.

 

Vandet kvalitet bliver løbende kontrolleret af Eurofins efter en prøveplan fastlagt af Kommunen.

Alle seks prøver der er taget i årets løb, viser at vandet er af tilfredsstillende kvalitet.

 

Vi har løbende reparationer på ledningsnettet på grund af utætheder, Dette er næsten altid stikledninger, stophaner og anboringer, der giver problemer. Alle vore forsyningsledninger er af plast, men desværre er der mange steder på stikledninger anvendt jernledninger og der er mange aluminiumsanboringer i vores net. Vi må i også de kommende år forvente udgifter til disse reparationer. De fleste acceptere, at der i disse tilfælde bliver etableret målerbrønde, men enkelte er utilfredse med, at deres måler skal flyttes ud i målerbrønden. Vi henholder os til regulativet og til den tidligere generalforsamlingsbeslutning, hvor det blev bestemt at der ved reparationer af ledningsnet og stophaner etableres målerbrønde.

I 2008 havde vi en utæthed på en forsyningsledning, der løb gennem 3 private haver på Frugthaven. Denne ledning er nu omlagt så den ligger i offentligt vejareal. Investering 110.000 kr.

 

I foråret blev der udtaget en stikprøve på 34 måler af et parti på 303 stk. Qn 1,5 m³ målere. Kontrollen viste at de resterende målere må være opsat i tre år endnu, inden der skal laves ny kontrol. Et lille parti på 7 stk. Qn 6 m³ målere blev udskiftet og må sidde i seks år.

 

Vi har i 2008 udpumpet 47 359 m3 hvoraf der har været et spild på 8,4 %. Vandværket skal betale afgift for det spild der er større end 10%, hvilket kostet os en del penge i tidliger år.

Det er de mindre utætheder, der er vanskeligst at finde. Vi kan via vort overvågningssystem kontrollere, om det laveste forbrug i løbet af natten er på et acceptabelt niveau.  

 

Der har i 2008 været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Desuden har vi været på studietur til Eurofins laboratorium i Brørup. Et interessant og lærerigt besøg hvor vi havde lejlighed til at se hvordan analyser på vandprøver foregår.

Om eftermiddagen beså vi Oksbøl Vandværk og Grærup Vandværk ved vestkysten.

 

Jørgen Henrik har på Vandværkets vegne deltaget i møderne i Vandrådet, der er kontaktforum for vandværker i Nordfyns Kommune.

 

Den regnskabsmæssige revision af vort regnskab fortages hvert år af en registret revisor.

De generalforsamlingsvalgte revisorer skal så alene skal foretage en kritisk revision, altså om vi har brugt pengene forsvarligt og i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og regnskabsføreren for et behageligt samarbejde i årets løb.

.