Bestyrelsens beretning for året 2009.

 

Vandværket blev i juli inspiceret af Kommunens tilsyn, der bortset fra nogle mindre bemærkninger om boringen i engen, bl.a. en defekt pakning, ikke havde nogen kritiske bemærkninger.  Vi har truffet aftale med brøndborefirma om eftersyn af denne boring.

 

For at kontrollere vandets kvalitet, tager Eurofins i løbet af året seks prøver i henhold til en prøveplan fastlagt af Kommunen. I slutningen af året har vi desværre haft nogle mindre overskridelser af indholdet af jern og mangan. Dette har medført overskridelse af værdierne for turbiditet (uklarhed) og farvetal. Alle øvrige værdier viser at kvaliteten af vandet – inklusive de mikrobiologiske - overholder kravene til drikkevand. 

 

Som følge af de for høje værdier af jern, har vi haft en ekspert fra fa. Silhorko til at gennemgå vores vandbehandling på Vandværket og vi har som følge heraf foretaget nogle tiltag blandt andet for at effektvisere vor filtrering. Dette har allerede, ifølge vor egenkontrol, haft en positiv effekt på indholdet af jern og mangan.

 

Vi har løbende reparationer på ledningsnettet på grund af utætheder, Det er næsten altid ved stikledninger der er problemer. Alle vore forsyningsledninger er af plast, men desværre er der mange steder på stikledninger anvendt jernledninger og så er der mange aluminiumsanboringer i vores net. Vi må også i de kommende år forvente udgifter til disse reparationer.

De fleste acceptere, at der i disse tilfælde bliver etableret målerbrønde, men enkelte er utilfredse med, at deres måler skal flyttes ud i målerbrønden. Vi henholder os til regulativet og til den tidligere generalforsamlingsbeslutning, hvor det blev bestemt at der ved reparationer af ledningsnet og stophaner etableres målerbrønde.

I 2009 udskiftede vi hele forsyningsledningen på Engvej. Den gamle var af en dårlig kvalitet, som gennem årene har givet anledning til en del reparationer på grund af  revner.

Omfanget af udskiftningen blev større end først planlagt, så det blev til en investering på 271 t kr.

 

Vi har i 2009 udpumpet 46 251 m3 hvoraf der kun har været et spild på 5,1 %. Vandværket skal betale afgift for det spild der er større end 10%, hvilket kostet os en del penge for nogle år siden.

I de senere år har vi målrettet søgt at nedbringe spildet, ved at få foretaget lækagesøgning når vi har større utætheder. De mindre utætheder, er de vanskeligst at finde. Vi kan via vort overvågningssystem løbende kontrollere, om det laveste forbrug i løbet af natten er på et acceptabelt niveau.  

 

Der har i 2009 været afholdt 3 bestyrelsesmøder.

 

Jørgen Henrik har på Vandværkets vegne deltaget i møderne i Vandrådet, der er kontaktforum for vandværker i Nordfyns Kommune.

 

Den regnskabsmæssige revision af vort regnskab fortages hvert år af en registret revisor.

De generalforsamlingsvalgte revisorer skal så alene foretage en kritisk revision, altså om vi har brugt pengene forsvarligt og i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og regnskabsføreren for et behageligt samarbejde i årets løb.