Bestyrelsens beretning for året 2010.

 

Vandværket blev i juli inspiceret af Kommunens tilsyn, der ikke havde noget at bemærke,

bortset fra nogle småting om boringen i engen, bl. a. om en defekt pakning.

 

For at kontrollere vandets kvalitet, tager Eurofins i løbet af året seks prøver. Ved rutinemæssige prøve d. 3/9 på ledningsnettet blev der fundet én Coliform bakterie -ikke at forveksle med fækale

coli bakterie. Der er ikke konstateret E.coli i vandet. Ved en omprøve d. 9/9 blev der ikke fundet nogen coliforme og Kommunen har derfor ikke fundet grund til at foretage sig yderligere i denne sag. Sundhedsstyrelsen, Kommunen og Embedslægen får kopi af prøveresultaterene.

Alle øvrige 5 prøver der er taget i årets løb, viser at vandet er af tilfredsstillende kvalitet.

 

I slutningen af 2009 havde vi for høje værdier af jern i vandet, det viste sig delvis at være forårsaget af en mangelfuld reparation i 1993 af råvandsledningen fra boringen på grunden. Den gik igennem en rentvandstank og det sidste stykke var af jern og utæt, så der kom råvand direkte ind i rentvandet, når den pågældende boring kørte. Ledning blev primo året lagt om, så den er nu ført udenom rentvandstankerne.(små 39 t. kr.) 

 

Niveauet i begge boringer er blevet kontrolmålt og de at selve boringene er i god stand. Råvandstationen på boringen i Engen blev i november renoveret med ny pumpe og stort set alt over jorden udskiftet. (små 60 t. kr.)

 

Vi har meget få reparationer på ledningsnettet i året, ikke på grund af utætheder, men med udskiftning af stophaner med målerbrønde.

Desværre ser det ud til at vi i 2011 har fået nye utætheder som vi får udgifter til at afhjælpe.

Selv om vore forsyningsledninger er af plast, har vi stikledninger hvor der er anvendt jernledninger

og så har vi stadig mange aluminiumsanboringer i vores net.

De fleste acceptere, at der i disse tilfælde blive etableret målebrønde, men enkelte er utilfredse

med, at deres måler skal flyttes ud i målerbrønden. Vi henholder os til regulativet og til den tidligere generalforsamlingsbeslutning, hvor det blev bestemt at der ved reparationer af ledningsnet og

stophaner etableres målerbrønde.

 

Vi har i 2010 udpumpet 45 051 m3 hvoraf der kun har været et spild på 1 % eller mindre.

Vandværket skal betale afgift hvis spildet er større end 10%.  

 

Der har i 2010 været afholdt 3 bestyrelsesmøder.

 

Jørgen Henrik har på Vandværkets vegne deltaget i møderne i Vandrådet, der er kontaktforum for vandværker i Nordfyns Kommune.

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og regnskabsføreren for et behageligt samarbejde i årets løb.