Om vandet!


   Morud Vandværk a.m.b.a.        rent vand - døgnet rundt!

   HJEM

Om vandet….


Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis du ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan du læse mere hér.


Vandanalyser

Ønsker du at få foretaget en analyse af ejendommens drikkevand, kan du rette henvendelse til et akkrediteret laboratorium. Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.


Drik frisk vand

Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.


Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har du altid frisk og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.


Undgå metalafgivelser fra armaturer

Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet.

Så igen bør man undgå at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.


Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel.

Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål.

Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for.


Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et vandrør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt.

Sørg derfor for at vedligeholde ejendommens hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og se at vandmåleren står stille.

Hvis der er problemer, bør du kontakte en VVVS-installatør.


Brandhaner

I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv.

Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har du en brandhane placeret uden for ejendommens grund, skal du sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.

 

Stophaner og målerbrønde

Stophaner, målerbrønde m.m. som er placeret i vejareal ca. 30-50 cm. før skel tilhører vandværket, og der skal være fri adgang til disse installationer. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen/målerbrønden m.m.. Det samme er gældende for målerbrønde placeret max. 1 meter inde på privat grund fra vejskel. Udgiften til at fritlægge stophaner/målerbrønde påhviler grundejeren.


Flytning

Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op.

Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.


Smådyr i rent vandstanke og vandrør

Flere større danske vandforsyninger har ved undersøgelser konstateret småorganismer i rent vandstanke og vandrør. Organismerne udgør ingen sundhedsrisiko og kommer ikke ud med drikkevandet, fordi der sidder filtre i flere vandmålere og vandhaner.


Der kan indhentes information herom flere steder, Evt. hos FVD og DTU.


Varsling

Forurening eller større driftsforstyrrelser

Hvis uheldet skulle være ude og der sker en vandforurening eller større driftsforstyrrelser i det område hvor du bor, vil du modtage en meddelelse via hustandsomdeling eller pr. telefon.

Vandforsyningen vil således kun anvende hustandsomdeling i denne forbindelse, og evt. pressen jvf. beredskabsplan.


Akutte brud

Ved akutte brud og lignende vil vandforsyningen varsle så vidt muligt.


Hvorfor ikke varsling hver gang?

Vandforsyningen har ingen fastansatte og vandforsyningen drives af en valgt bestyrelse, hvor formand er udpeget til driftsleder. Men det er således ikke et "fast arbejde", at drive vandforsyningen.


Morud Vandværk a.m.b.a. CVR.nr.: 32137113 - www.morudvand.dk

Tlf.: 65 96 45 99, E-mail: post@morudvand.dk

Formand: 65965081, E-mail: formand@morudvand.dk