Om vandet

Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand. Grundvandet dannes, når en del af nedbøren siver ned i undergrunden. Typisk hentes grundvandet fra magasiner i sandlag, der ligger dybt under terræn. Grundvandet kan her være 20-50 år gammelt. Morud Vandværks boringer ligger 40-60 m’s dybde. De ligger i sandaflejringer, men er godt beskyttet af overliggende lerlag. Det er vigtigt, at vi alle passer godt på grundvandet og beskytter det mod forurening. En sådan forurening kan være forhøjet indhold af nitrat, pesticider (plantebeskyttelsesmidler) eller andre såkaldte miljøfremmede stoffer. Nitrat og plantebeskyttelsesmidler kommer typisk fra land- og skovbrug, og for de sidstes vedkommende også brug af stofferne i vores haver. Andre miljøfremmede stoffer kan fx stamme fra virksomheder i blandt andet byerne.

Grundvandets kvalitet bliver jævnligt undersøgt. Vil du vide mere, så læs videre. 

Vandanalyser

Lovgivningen bestemmer at vandværket skal sørge for at kontrollere drikkevandets kvalitet. Det gør Morud Vandværk også. Der måles dels på det vand, der sendes ud til forbrugerne, dels hos udvalgte forbrugere. Hvor tit og hvad der måles bestemmes drikkevandbekendtgørelsen. Vi tager ikke selv prøver eller analyserer. Det gør et såkaldt ”akkrediteret” analyselaboratorium. Det sikrer, at prøveudtagning og analyser er pålidelige. 

Drik frisk vand

Vandet skulle altså gerne skulle være i orden, når du modtager det. Men når du ikke har brugt vand i løbet af natten, kan dets kvalitet være forringet om morgenen, fordi det er blevet opvarmet i dine installationer. Der kan også være afgivet metaller, fx nikkel, fra dine armaturer. Det er derfor en god idé at lade vandet løbe lidt (eller bruge det vask og toiletskyl), før du drikker det. Du kan også have en kande med vand stående i køleskabet. Så har du altid frisk og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

Hvem har ansvar for vandets kvalitet

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Men forringelser af kvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er dit eget ansvar. Vi giver dog gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. 

Det er også vandværkets ansvar, at ledningerne som leder vandet frem til din vandmåler, er i orden. Men ledningerne derfra og til dine vandhaner, har du selv ansvar for. 

Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et vandrør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde ejendommens hovedhane før vandmåleren jævnligt og kontroller, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen. Står vandmåleren stille, er alt i orden. Hvis ikke, skal du kontakte din VVS-installatør. 

Brandhaner

I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om minutter for at redde liv. 

Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har du en brandhane placeret uden for ejendommens grund, skal du sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.

Stophaner og målerbrønde

Stophaner, målerbrønde og lignende, som typisk er placeret langs en vej ca. 30-50 cm fra skel, tilhører vandværket. Der skal være fri adgang til disse installationer. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen/målerbrønden mv. Det samme er gældende for målebrønde placeret på privat grund. Udgiften til at fritlægge stophaner/målerbrønde påhviler dig som grundejer.

Flytning

Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. 

Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift. 

Varsling

Ind imellem er vi nødt til at foretage reparationer eller lignende på vandværket. Det betyder mindre afbrud i forsyningen. Sådanne vil typisk blive meddelt på vores hjemmeside. Derudover vil de berørte forbrugere blive orienteret via hustandsomdelte beskeder eller SMS-beskeder.

Akutte brud

Skulle der ske akutte brud på ledningsnettet – eller opstå andre uforudsete driftsforstyrrelser – vil disse blive repareret/afhjulpet hurtigst muligt. Vi vil også sørge for at give besked om dem på vores hjemmeside, via SMS, samt om nødvendigt ved husstandsomdelte beskeder.

Beredskabsplan

Morud Vandværk har en beredskabsplan. Den dækker både små og større driftsforstyrrelser. Til de sidste hører situationer, hvor drikkevandet bliver så forurenet, at det er sundhedsfarligt. I sådanne situationer etableres et samarbejde mellem vandværket og myndighederne, ligesom pressen orienteres. Du vil naturligvis også få besked direkte.

Der vil i sådanne alvorlige situationer blive sørget for nødforsyning med vand til brug i husholdningen. Er der tale om forurening med uønskede bakterier, kan der blive tale om kogning af vandet, før det kan anvendes i husholdningen.