Vandets kvalitet

Vandets kvalitet

Vand fra hanen er som hovedregel mindst lige så godt som drikkevand på flaske. Og så er det MEGET billigere.

Det vand, som Morud Vandværk leverer, er rent og opfylder samtlige krav i drikkevandsbekendtgørelsen. Der er endnu ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vores vand. Der er heller ikke målt for høje indhold af jern, mangan, andre metaller eller nitrit/nitrat.

Der har enkelte gange været svagt forhøjede indhold af bakterier (fx i 2019). Efterfølgende kontrolprøver har dog vist, at årsagen er forurening i forbindelse med udtagningen af prøver. Der er altså ikke tale om en forurening, som findes i selve vandet.

Grunden til at vi har så rent vand er, at det dybtliggende grundvandsmagasin, som vi pumper fra, er effektivt beskyttet af et overliggende ”låg” af ler.

Nedenfor kan du se et uddrag af analyseresultaterne for 2020:

AnalyseparameterEnhed2020Højest tilladelige 
værdier
Hårdhedsgrad – interval (målt på vandværk)ºdH(15-16)30
Jern (målt ved forbrugeres vandhaner)mg/l<0,0730,2
Mangan (målt ved forbrugeres vandhaner)mg/l<0,0020,05
Andre metaller (målt ved forbrugeres vandhaner)mg/l¤
Nitrat (målt ved forbrugeres vandhaner)mg/l<0,350
Antal tilfælde med overskridelse af bakterietal (målt ved forbrugeres vandhaner)antal0*
Antal tilfælde med overskridelser af grænseværdier for pesticider og andre miljøfremmede stoffer (i råvand/hos forbrugere)antal0#*

*Overskridelser må IKKE forekomme

¤Der er IKKE målt værdier over de tilladte grænser

#Der er IKKE påvist pesticider/miljøfremmede stoffer (dvs. at værdier er mindre end hvad der kan måles)